Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI:

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI („WARUNKI”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z APLIKACJI DLA PACJENTÓW ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM („APLIKACJA SM”).

POBIERAJĄC APLIKACJĘ SM LUB KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI SM, ZGADZA SIĘ PAN/PANI NA NINIEJSZE WARUNKI ORAZ NA NASZĄ INFORMACJĘ O POLITYCE PRYWATNOŚCI APLIKACJI DLA PACJENTÓW SM I ZGODĘ. JEŻELI NIE ZGADZA SIĘ PAN/PANI NA KTÓRYKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW, PROSIMY NIE OTWIERAĆ APLIKACJI SM ANI Z NIEJ NIE KORZYSTAĆ.

Niniejsze Warunki stanowią umowę pomiędzy spółką Biogen Inc. i jej podmiotami powiązanymi (łącznie „Biogen”) a Panem/Panią. Biogen zaleca wydrukowanie kopii niniejszych Warunków i dołączenie jej do Pana/Pani dokumentacji.

Warunki dodatkowe. Pewne usługi oferowane za pośrednictwem APLIKACJI SM mogą być regulowane dodatkowymi warunkami przedstawionymi w związku z nimi. Musi Pan/Pani wyrazić zgodę na te warunki dodatkowe przed skorzystaniem z takich usług. Niniejsze Warunki i wszelkie warunki dodatkowe obowiązują w równy sposób. W przypadku niemożliwej do pogodzenia niespójności pomiędzy jakimikolwiek warunkami dodatkowymi a niniejszymi warunkami rozstrzygające są warunki dodatkowe.

Zmiany Warunków. Spółka Biogen może zmodyfikować APLIKACJĘ SM, niniejsze Warunki lub inne zasady regulujące korzystanie z APLIKACJI SM w dowolnym momencie. Modyfikacje będą ogłaszane w aplikacji, tak więc prosimy sprawdzać Warunki przy korzystaniu z APLIKACJI SM. Poprzez dalsze korzystanie z APLIKACJI SM po ogłoszeniu takich zmian zgadzacie się Pan/Pani zaakceptować takie zmiany. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po ich ogłoszeniu przez Biogen i mają zastosowanie do Pana/Pani dostępu do APLIKACJI SM i korzystania z niej od tego momentu.

PROSIMY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PANA/PANI.

ZAKRES KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Niniejsza APLIKACJA SM należy do Biogen, która udziela Panu/Pani licencji na korzystanie z niej wyłącznie w sposób osobisty i niekomercyjny. Biogen zaprasza Pana/Panią do przeglądania APLIKACJI SM, korzystania z niej i pobierania jej wyłącznie dla Pana/Pani celów informacyjnych. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach nie wolno Panu/Pani kopiować, rozprowadzać, publikować, przekazywać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych z ani w inny sposób eksploatować jakiejkolwiek części APLIKACJI SM. Rozumie Pan/Pani, że Biogen może przerwać, zmienić lub ograniczyć Pana/Pani korzystanie z tej aplikacji mobilnej z jakiegokolwiek powodu bez uprzedniego powiadomienia. Biogen zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszych Warunkach.

APLIKACJA SM NIE ZAPEWNIA PORAD MEDYCZNYCH ANI PROFESJONALNYCH USŁUG. Treści zawarte w APLIKACJI SM mają służyć jako zasoby informacyjne dotyczące objętej nią tematyki. Zachęcamy Pana/Panią do potwierdzania informacji w innych źródłach i do dokładnej weryfikacji informacji w placówce zapewniającej Panu/Pani opiekę zdrowotną. Ciągłe korzystanie z APLIKACJI SM pozwala Panu/Pani uzyskać informacje dotyczące Pana/Pani stwardnienia rozsianego. Ponosi Pan/Pani wyłączną odpowiedzialność za analizę danych ze specjalistami z placówki zapewniającej Panu/Pani opiekę zdrowotną. APLIKACJA SM nie wyciąga wniosków z danych ani nie udziela zaleceń. Zapewnione informacje i pozyskane dane nie mają zastępować konsultacji medycznej z lekarzem lub fachowymi pracownikami ochrony zdrowia ani też porady prawnej oferowanej przez takie osoby. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani otrzymać takie świadczenia lub porady bądź potrzebuje Pan/Pani takich świadczeń lub porad, powinien/powinna Pan/Pani skonsultować się z fachowym pracownikiem ochrony zdrowia. Biogen nie zapewnia świadczeń medycznych ani podobnych fachowych świadczeń lub porad za pośrednictwem APLIKACJI SM.

UŻYTKOWNICY I KONTA

APLIKACJA SM nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia. MUSI PAN/PANI MIEĆ PRZYNAJMNIEJ 16 LAT, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO APLIKACJI SM I KORZYSTAĆ Z NIEJ. Uzyskując dostęp do informacji za pośrednictwem APLIKACJI SM, korzystając z tych informacji i/lub przekazując informacje do APLIKACJI SM, oświadcza Pan/Pani, że ma przynajmniej 16 lat.

Konieczne może być utworzenie i zarejestrowanie konta w celu korzystania z pewnych usług w APLIKACJI SM. Tworząc konto, zgadza się Pan/Pani: - utworzyć tylko jedno konto;
- podać uczciwe, dokładne, aktualne i pełne informacje dotyczące Pana/Pani;
- zapewniać, aby Pana/Pani informacje były przez cały czas aktualne i dokładne;
- utrzymywać swoje hasło do konta w poufności i nie przekazywać go innym osobom; i
- powiadomić Biogen w przypadku odkrycia lub podejrzewania, że ktoś włamał się na Pana/Pani konto lub że jego bezpieczeństwo zostało naruszone.

Zgadza się Pan/Pani również przyjąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane w ramach jakiegokolwiek konta zarejestrowanego na Pana/Pani dane oraz przyjmuje Pan/Pani wszelkie ryzyka związane z jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniem Pana/Pani konta.

Jest Pan/Pani odpowiedzialny/odpowiedzialna za zapewnienie sprzętu i usług, jakie są Panu/Pani potrzebne do uzyskiwania dostępu do APLIKACJI SM oraz korzystania z niej. Nie gwarantujemy, że APLIKACJA SM będzie dostępna na jakimkolwiek sprzęcie lub urządzeniu bądź przy jakimkolwiek oprogramowaniu lub planie usług.

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Pana/Pani prawa do uzyskiwania dostępu do APLIKACJI SM lub jakiegokolwiek jej elementu oraz do korzystania z APLIKACJI SM bądź jakiegokolwiek jej elementu i do zablokowania oraz uniemożliwienia przyszłego dostępu do APLIKACJI SM i korzystania z APLIKACJI SM i do usunięcia Pana/Pani konta oraz wszelkich powiązanych informacji. Jakikolwiek obowiązek lub zobowiązanie powstałe przed wypowiedzeniem przez nas Pana/Pani dostępu do APLIKACJI SM pozostaje w mocy pomimo takiego wypowiedzenia.

ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI

Może Pan/Pani korzystać z APLIKACJI SM dla zgodnych z prawem celów oraz w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami. Nie może Pan/Pani korzystać z APLIKACJI SM:
- w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki;
- w celu spowodowania szkody u jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
- w celu ingerencji w prawidłowe działanie APLIKACJI SM; lub
- w celu załadowania, opublikowania lub przekazania jakiegokolwiek materiału, który narusza jakiekolwiek przepisy prawa, narusza prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej lub zawiera zniesławiający, oszczerczy, obraźliwy, nieprzyzwoity bądź w inny sposób niestosowny materiał (co stwierdza spółka Biogen według własnego uznania).

ZGADZA SIĘ PAN/PANI ZWOLNIĆ SPÓŁKĘ BIOGEN I JEJ PODMIOTY DOMINUJĄCE, PODMIOTY POWIĄZANE, CZŁONKÓW JEJ KIEROWNICTWA, JEJ DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK RZECZYWISTE LUB ZAGRAŻAJĄCE ROSZCZENIA, POWÓDZTWA BĄDŹ ŻĄDANIA, ZOBOWIĄZANIA I UGODY (W TYM MIĘDZY INNYMI RACJONALNE OPŁATY PRAWNE I KSIĘGOWE) WYNIKAJĄCE (LUB RZEKOMO WYNIKAJĄCE) Z KORZYSTANIA PRZEZ PANA/PANI Z APLIKACJI SM W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZAJĄCY BĄDŹ RZEKOMO NARUSZAJĄCY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB NINIEJSZE WARUNKI.

Udostępnienie APLIKACJI SM

Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się z tym, że APLIKACJA SM lub pewne funkcji APLIKACJI SM mogą od czasu do czasu ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jakakolwiek nowa funkcja dodawana do aktualnej APLIKACJI SM, ulepszająca ją lub modyfikująca ją podlega niniejszym Warunkom.

Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że spółka Biogen może odmówić udostępniania APLIKACJI SM lub zaprzestać (na stałe lub tymczasowo) udostępniania APLIKACJI SM (lub jakiejkolwiek funkcji, programu lub treści w APLIKACJI SM) Panu/Pani bądź innym użytkownikom według jej własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Pana/Pani. Może Pan/Pani zaprzestać korzystania z jakiejkolwiek części APLIKACJI SM w dowolnym momencie. Nie musi nas Pan/Pani informować o zaprzestaniu korzystania z APLIKACJI SM.

Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że w przypadku wyłączenia przez Biogen dostępu do Pana/Pani konta, może Pan/Pani nie mieć dostępu do APLIKACJI SM, informacji na temat Pana/Pani konta lub jakichkolwiek plików bądź innych treści zawartych na Pana/Pani koncie.

Obowiązują również następujące warunki dodatkowe („Warunki Dotyczące Urządzeń Mobilnych”):
- Zgadza się Pan/Pani, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty za wiadomości i dane, jakie wiążą się z korzystaniem z Pana/Pani urządzenia mobilnego w celu uzyskiwania dostępu do APLIKACJI SM. Wszelkie takie opłaty są fakturowane przez Pana/Pani dostawcę usług telefonii komórkowej i są płatne na jego rzecz. Prosimy o kontakt z zaangażowanym przez Pana/Pani dostawcą usług telefonii komórkowej w celu uzyskania informacji na temat planów cenowych, statusu jego zaangażowania i szczegółowych informacji na ten temat.
- Rozumie Pan/Pani, że usługa bezprzewodowa może nie być dostępna we wszystkich miejscach przez cały czas oraz że mogą na nią wpływać zmiany produktu, oprogramowania, pakietu lub usługi dokonane przez Pana/Pani dostawcę usług bądź w inny sposób.
- Do Pana/Pani korzystania z naszych aplikacji mobilnych zastosowanie mogą mieć warunki dodatkowe oparte na rodzaju urządzenia mobilnego, z którego Pan/Pani korzysta.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzysta Pan/Pani z APLIKACJI SM lub jakichkolwiek treści na własne ryzyko. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Biogen nie udziela żadnej gwarancji dokładności, bezbłędności lub dostępności APLIKACJI SM, wyraźnej ani dorozumianej. Bez ograniczania ogólnego charakteru zdania poprzedzającego spółka Biogen zrzeka się konkretnie W NAJPEŁNIEJSZYM STOPNIU DOPUSZCZALNYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKICH GWARANCJI PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH w odniesieniu do wszelkich materiałów dostępnych za pośrednictwem APLIKACJI SM. Powyższe wyłączenia mogą nie obowiązywać w jurysdykcjach niezezwalających na wyłączanie określonych gwarancji dorozumianych.

Biogen nie gwarantuje, że funkcje APLIKACJI SM będą bezpieczne, niezakłócone lub bezbłędne, że APLIKACJA SM będzie wolna od wirusów, innych szkodliwych komponentów bądź opóźnień w transmisji ani że wady będą naprawiane nawet w przypadku, kiedy Biogen będzie o nich wiedzieć.

Pomimo tego, że treści zawarte w APLIKACJI SM są okresowo aktualizowane, Biogen nie ma obowiązku aktualizowania informacji znajdujących się w APLIKACJI SM i Biogen nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak aktualizacji takich informacji. Biogen nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, rzetelność lub użyteczność informacji ujawnionych bądź uzyskanych za pośrednictwem APLIKACJI SM. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do weryfikacji wszelkich informacji zawartych w tej aplikacji mobilnej przed oparciem się na nich.

W najpełniejszym stopniu dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Biogen nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne ani inne, wynikłe z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Pana/Pani z APLIKACJI SM bądź z jakichkolwiek materiałów dostępnych w APLIKACJI SM.

W żadnym przypadku łączna odpowiedzialność Biogen i jej podmiotów dominujących lub powiązanych wobec Pana/Pani z tytułu szkód, strat i podstaw powództwa (niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa (w tym między innymi za zaniedbanie) czy inna)) nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Pana/Panią za dostęp do APLIKACJI SM, jeżeli jakakolwiek taka kwota została zapłacona, lub kwoty 100,00 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Zgadza się Pan/Pani wnieść wszelkie powództwa w ciągu jednego (1) roku od daty powstania podstawy powództwa i że powództwa wniesione po tym terminie będą przedawnione.

Prawa autorskie i znak towarowy

O ile nie określono inaczej, wszelkie materiały opublikowane w APLIKACJI SM są chronione jako prawa autorskie, szata graficzna, znaki towarowe i/lub inna własność intelektualna należąca do Biogen i/lub do jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych bądź przez inne strony, które udzieliły spółce Biogen licencji na swój materiał. Wszelkie treści zawarte w niniejszej APLIKACJI SM są chronione przepisami amerykańskiego i zagranicznego prawa dotyczącego praw autorskich. Nie wolno Panu/Pani kopiować, modyfikować, wgrywać, pobierać, publikować, ponownie publikować ani rozprowadzać żadnej z treści, w tym między innymi kodu, zawartych w APLIKACJI SM dla innych celów niż Pana/Pani własne osobiste i niekomercyjne cele bez uprzedniego pisemnego pozwolenia Biogen. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zdaniu poprzedzającym, żadnej treści zawartej w APLIKACJI SM nie interpretuje się jako udzielającej licencji lub innych praw w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, praw autorskich bądź innej własności intelektualnej Biogen lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Nieuprawnione wykorzystywanie jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego lub logotypu Biogen może stanowić naruszenie przepisów federalnego, stanowego bądź zagranicznego prawa dotyczącego znaków towarów.

Nie wolno Panu/Pani usunąć ani zmienić żadnej informacji o prawach autorskich, znaku towarowym lub innym prawie własności w APLIKACJI SM. Biogen zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszych Warunkach.

Promocje

Biogen może prowadzić w APLIKACJI SM kampanie promocyjne, takie jak loterie czy konkursy. Kiedy prowadzimy takie kampanie, ogłaszamy oficjalne zasady dla każdej kampanii.

Informacje zwrotne i przekazywane materiały

Nie przyjmujemy koncepcji, o które nie prosiliśmy. W przypadku, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani jakiś materiał za pośrednictwem APLIKACJI SM, wyraźnie udziela Pan/Pani Biogen nieodpłatnego, niewyłącznego, w pełni przenaszalnego, cedowalnego i podlegającego dalszej licencji prawa i licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, odtwarzanie, przesyłanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych z oraz rozprowadzanie takiego materiału, na całym świecie i bezterminowo, we wszystkich mediach znanych obecnie bądź wynalezionych w przyszłości oraz dla wszelkich zgodnych z prawem celów biznesowych Biogen i jej podmiotów powiązanych (w tym między innymi dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych). Potwierdza Pan/Pani również i zgadza się, że jeżeli i w stopniu, w jakim przekazany przez Pana/Panią materiał identyfikuje Pana/Pani poprzez imię i nazwisko, podobieństwo, głos lub w inny sposób, wyżej określona licencja, której Pan/Pani udziela, jest automatycznie uznawana za obejmującą wykorzystywanie przez Biogen Pana/Pani identyfikacji w związku z używaniem przekazanego materiału. Ponadto gwarantuje Pan/Pani, że zrzeczono się wszystkich tzw. „autorskich praw osobistych”.

LINKI

Linki udostępnione w APLIKACJI SM umożliwiają Panu/Pani połączenie się z innymi aplikacjami, stronami internetowymi lub usługami będącymi poza kontrolą Biogen. Treści zawarte na takich stronach internetowych i/lub w takich usługach nie są przez popierane przez Biogen i nie ponosi ona za nie odpowiedzialności. Wchodzi Pan/Pani na takie strony internetowe i korzysta z takich usług na własne ryzyko.

LOKALIZACJA I WŁAŚCIWE PRAWO

Niniejsze Warunki oraz Pana/Pani korzystanie z APLIKACJI SM są regulowane przepisami prawa Wspólnoty Massachusetts, bez uwzględniania norm kolizyjnych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Opóźnienie Biogen w egzekwowaniu jakiejkolwiek części niniejszych Warunków lub zaniechanie przez nią egzekwowania jakiejkolwiek części niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw Biogen wynikających z niniejszych Warunków w odniesieniu do przeszłych lub przyszłych działań ze strony jakiejkolwiek osoby. Otrzymanie jakichkolwiek środków pieniężnych przez Biogen ani oparcie się na działaniach Biogen przez jakąkolwiek osobę nie jest uznawane za zrzeczenie się jakiejkolwiek części niniejszych Warunków. Jakikolwiek skutek prawny ma wyłącznie konkretne, pisemne zrzeczenie się określonych warunków, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Biogen. W przypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obecnego bądź przyszłego prawa, takie postanowienie zostanie uznane za usunięte bez wpływu na wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki będą obowiązywały na rzecz następców i cesjonariuszy każdej ze stron i będą dla nich wiążące. Biogen może scedować niniejsze Warunki i prawa udzielone na mocy niniejszych Warunków, jednakże Pan/Pani nie może ich scedować bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Biogen. Nagłówki zawarte w niniejszych Warunkach służą wyłącznie łatwiejszej orientacji w tekście.

NARUSZENIA I DODATKOWE POLITYKI

Biogen zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków przysługujących jej na mocy prawa lub zasady słuszności z tytułu wszelkich naruszeń niniejszych Warunków oraz zasad i regulacji określonych w APLIKACJI SM, włącznie z prawem do zablokowania dostępu z adresu urządzenia mobilnego do APLIKACJI SM.

PYTANIA?

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania na temat niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z odpowiednią osobą określoną w sekcji Skontaktuj się z nami w APLIKACJI SM.

Żyj pełnią sił!

Pobierz Cleo, aplikację, która powstała, aby pomóc Ci w codziennym życiu ze stwardnieniem rozsianym.

Disponível no Google Play Descarregar na App Store

Twoje dane będą bezpiecznie przechowywane i chronione.

Cleo

Disponível no Google Play Descarregar na App Store