Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności i zgoda dotyczące Cleo (Europa)

Data wersji: 01 kwietnia 2019

Zakres niniejszej „Informacji o polityce prywatności”

Spółka Biogen, Inc. z siedzibą przy 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, Stany Zjednoczone („Biogen”), opracowała Cleo w celu zapewniania wsparcia osobom żyjącym ze stwardnieniem rozsianym (SM). Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” opisuje, jakie „dane osobowe” (oznaczające jakiekolwiek informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) musimy pozyskać od Pana/Pani w aplikacji, w jaki sposób je wykorzystujemy i dlaczego, a także Pana/Pani prawa związane z tym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Nie ma Pan/Pani obowiązku przekazania nam danych osobowych, ale w przypadku, jeżeli postanowi Pan/Pani tego nie robić, nie będzie Pan/Pani mógł/mogła korzystać z aplikacji, jako że jej funkcjonowanie wymaga określonych podstawowych danych osobowych, opisanych poniżej. Jeżeli chce Pan/Pani kontynuować, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji.

Pozyskiwane przez nas informacje i sposób ich wykorzystywania

Różne funkcje aplikacji pozyskują różne rodzaje danych osobowych w zależności od korzystania przez Pana/Pani z tych funkcji.

Rejestracja w aplikacji. Jeżeli postanawia Pan/Pani korzystać z aplikacji, musi Pan/Pani utworzyć w aplikacji konto i profil użytkownika. W tym celu pozyskamy od Pana/Pani następujące niezbędne dane osobowe: Pana/Pani imię i nazwisko, adres mailowy, hasło, kraj zamieszkania, datę Pana/Pani rejestracji w aplikacji i interesujące Pana/Panią tematy dotyczące SM. Następnie nadamy Panu/Pani unikalny numer rejestracji użytkownika w aplikacji. Jeżeli postanowi Pan/Pani je podać, możemy również pozyskać od Pana/Pani następujące dane osobowe: płeć, data urodzenia, miesiąc i rok zdiagnozowania SM oraz typ SM. Potrzebujemy tych informacji w celu: (a) utworzenia Pana/Pani konta i zarządzania nim; (b) dostosowania Pana/Pani doświadczeń użytkownika do Pana/Pani potrzeb oraz zapewniania Panu/Pani informacji odpowiadających Pana/Pani osobistemu profilowi i preferencjom; i (c) zapewniania Panu/Pani lokalnego wsparcia technicznego i administracyjnego, jeżeli to konieczne.

Dziennik SM. Jeżeli korzysta Pan/Pani z funkcji dziennika w aplikacji, pozwala ona Panu/Pani mieć pełny obraz Pana/Pani SM oraz wiąże się z rejestrowaniem przez Pana/Panią informacji zdrowotnych dotyczących Pana/Pani SM (takich jak nastrój, objawy, sprawność fizyczna i aktywność fizyczna) i historii medycznej (włącznie z tym, czy/kiedy zdiagnozowano u Pana/Pani SM, typem diagnozy, leczeniem i lekami). Dziennik umożliwia Panu/Pani także zarządzanie zarezerwowanymi terminami u lekarzy i przypomina Panu/Pani o odpowiednim przyjmowaniu leków. Może on również wysyłać Panu/Pani powiadomienia typu „push” w celu przypomnienia Panu/Pani o zdarzeniach związanych z Pana/Pani SM, jeżeli postanowi Pan/Pani włączyć tę funkcję. Ustawienie i korzystanie z dziennika oraz informacje, jakie do niego Pan/Pani wprowadza, zależą od Pana/Pani decyzji.

Raporty. Aplikacja pozwala Panu/Pani generować raporty na podstawie Pana/Pani dziennika, które można przekazywać np. swojemu lekarzowi. Funkcja ta pozwala Panu/Pani wybierać informacje zawarte w Pana/Pani raporcie oraz przedział dat dla tych informacji. Pana/Pani raport generuje się w formacie pliku PDF i można go przekazać poza aplikację, za pośrednictwem dowolnie wybranych przez siebie środków, przy pomocy metod udostępnionych Panu/Pani przez Pana/Pani urządzenie, np. mailem, SMS- em lub wiadomością w komunikatorze WhatsApp.

Usługa czatu z doradcą ds. SM. Pana/Pani dane osobowe określone w sekcji „Rejestracja w aplikacji” powyżej będą dostępne dla przeszkolonego doradcy ds. SM w przypadku, jeżeli postanowi Pan/Pani skorzystać z usługi czatu na żywo. Pozwoli to doradcy prowadzić z Panem/Panią efektywną rozmowę, poznać Pana/Pani diagnozę i leczenie oraz przekazać Panu/Pani spersonalizowane informacje i poradę. Biogen może także wykorzystywać informacje przekazane w ramach Pana/Pani czatu w przypadku, jeżeli: (a) jest to niezbędne przy składaniu skargi lub zgłaszaniu działań niepożądanych lokalnym i międzynarodowym instytucjom ochrony zdrowia bądź farmaceutycznym lub jest to w inny sposób wymagane od nas na mocy przepisów prawa (prosimy sięgnąć do sekcji „Sposób przekazywania Pana/Pani informacji i przekazywanie informacji za granicę” poniżej); (b) służy to zbadaniu reklamacji złożonej przez Pana/Panią w odniesieniu do usługi czatu na żywo; (c) służy to zbadaniu lub rozwiązaniu problemu technicznego; i (d) służy to celom monitoringu i szkoleń.

Interakcja z aplikacją Apple Health lub Google Fit. Jeżeli postanowi Pan/Pani aktywować tę funkcję, będziemy mogli pozyskiwać następujące kategorie danych osobowych z odpowiedniej aplikacji, w której jest Pan/Pani zarejestrowany/zarejestrowana: aktywności, uważność, odżywianie, pomiary ciała, zapisy dotyczące zdrowia i sen. Funkcja ta jest powiązana z treściami wprowadzonymi przez Pana/Pani do aplikacji Apple Health lub Google Fit i zadane zostanie Panu/Pani pytanie na temat kategorii informacji, jakie chciałby/chciałaby Pan/Pani przekazać do aplikacji. W przypadku, jeżeli nie wpisał/wpisała Pan/Pani żadnych informacji do aplikacji Apple Health lub Google Fit, nie będzie Pan/Pani mógł/mogła korzystać z tej funkcji. Informacje te są przekazywane za pośrednictwem technologii interfejsu aplikacji wykorzystującej fragment kodu umożliwiającego jej: (a) weryfikację aktywowania przez Pana/Pani tej funkcji; i (b) wysyłanie prośby o informacje do aplikacji Apple Health lub Google Fit. Biogen może przekazać takie dane osobowe pielęgniarce specjalizującej się w SM w przypadku, jeżeli postanowi Pan/Pani skorzystać z usługi czatu na żywo z pielęgniarką. Nie będziemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w aplikacji do aplikacji Apple Health lub Google Fit.

Materiały informacyjne na temat SM. Aplikacja zapewnia Panu/Pani dostęp do artykułów i filmów na temat SM. Pana/Pani dane osobowe określone w sekcji „Rejestracja w aplikacji” powyżej są wykorzystywane do personalizacji części tych treści.

Programy. Aplikacja zapewnia Panu/Pani dostęp do różnych programów i filmów mających na celu poprawę Pana/Pani zdrowia i sprawności fizycznej. Jeżeli postanowi Pan/Pani korzystać z tej funkcji, będziemy pozyskiwać od Pana/Pani dane osobowe, w tym: jakie filmy Pan/Pani obejrzał/obejrzała, Pana/Pani ocenę obejrzanych filmów, zakończone przez Pana/Pani programy i data zakończenia tych programów. Potrzebujemy tych informacji w celu: (a) dostarczania Panu/Pani filmów lub programów odpowiadających Pana/Pani profilowi i preferencjom; (b) zarządzania treścią zapewnianych przez nas filmów lub programów; (c) proszenia o informacje zwrotne na temat filmu lub programu; (d) wysyłania Panu/Pani wiadomości z gratulacjami po zakończeniu programu; i (d) wysyłania Panu/Pani przypomnienia o zakończeniu programu, którego jeszcze Pan/Pani nie ukończył/ukończyła.

Materiały marketingowe. W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji Biogen i jej podmioty powiązane będą wykorzystywały Pana/Pani dane osobowe w celu wysyłania Panu/Pani bezpośredniej komunikacji marketingowej (włącznie z informacjami na temat leczenia, obserwacjami dotyczącymi SM, informacjami na temat badań klinicznych, materiałami edukacyjnymi dla pacjentów i zaproszeniami do uczestnictwa w badaniach rynkowych). Może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania takiej komunikacji w dowolnym momencie i może Pan/Pani również zarządzać swoimi preferencjami w aplikacji.

Korzystanie z technologii analitycznych

Jeżeli postanowi Pan/Pani korzystać z różnych funkcji aplikacji określonych powyżej, możemy w automatyczny sposób pozyskiwać od Pana/Pani następujące dane osobowe w celu określenia sposobu, w jaki korzysta Pan/Pani z aplikacji, jeżeli pozwalają na to ustawienia Pana/Pani urządzenia:

 1. informacje techniczne, włącznie z Pana/Pani adresem IP, Pana/Pani loginem, rodzajem i wersją przeglądarki, identyfikatorem urządzenia, ustawieniami lokalizacji i strefy czasowej, systemem operacyjnym i platformą, czasami reakcji strony i błędami w pobieraniu; i
 2. informacje na temat Pana/Pani wejścia do aplikacji, włącznie z funkcjami, z których Pan/Pani korzysta, oraz częstotliwością korzystania z nich.
 3. </ol>

  Ta technologia pozyskiwania danych pozwala nam spersonalizować Pana/Pani doświadczenia, ulepszać aplikację i Pana/Pani doświadczenia podczas korzystania z niej oraz wysyłać Panu/Pani powiadomienia typu „push” w przypadku wybrania przez Pana/Pani tej opcji. Współpracujemy z partnerami działającymi w charakterze naszych podmiotów przetwarzających w celu otrzymywania od nich analiz i zarządzania przez nich naszym programem reklamy internetowej. Biogen i jej podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać technologie w celu śledzenia działań użytkowników aplikacji, dokonywania pomiarów statystyk jej działań marketingowych i w celu zapewniania reklam na zewnętrznych stronach internetowych. Do pozyskiwania tych informacji, takich jak Pana/Pani interakcje w aplikacji, wykorzystywane mogą być technologie plików cookie i podobne technologie.

  Popieramy zasady „Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising” (Samoregulacyjne zasady internetowej reklamy behawioralnej) Digital Advertising Alliance (Związku Reklamy Cyfrowej). Oznacza to, że pozwalamy Panu/Pani dokonać wyboru w zakresie pozyskiwania danych na temat Pana/Pani aktywności w internecie na przestrzeni czasu i na zewnętrznych stronach internetowych dla celów reklamy internetowej opartej na zainteresowaniach. Więcej informacji na temat tych zasad można znaleźć na stronie: www.aboutads.info. Jeżeli chce Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania reklam internetowych opartych na zainteresowaniach, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi na stronie: www.aboutads.info/choices lub www.networkadvertising.org/choices. Na Pana/Pani urządzeniu umieszczony zostanie „rezygnacyjny” plik cookie wskazujący, że nie chcecie Pan/Pani otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach. Jeżeli usunie Pan/Pani pliki cookie ze swojego urządzenia, będzie musiał/musiała Pan/Pani ponownie zrezygnować z otrzymywania takich reklam. Prosimy zauważyć, że kiedy zrezygnuje Pan/Pani z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach, nie oznacza to, że nie będzie Pan/Pani już widział/widziała naszych reklam. Oznacza to, że oglądane przez Pana/Panią reklamy internetowe nie będą oparte na Pana/Pani zainteresowaniach. Kiedy zrezygnuje Pan/Pani z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą jednego z powyższych linków, te technologie pozyskiwania danych będą wciąż mogły pozyskiwać informacje na temat korzystania przez Pana/Panią ze stron internetowych, w tym dla celów analitycznych.

  Sposób przekazywania Pana/Pani informacji i przekazywanie informacji za granicę

  Usługodawcy. Biogen angażuje usługodawców, aby zapewniali jej pomoc w administrowaniu jej czynnościami w zakresie przetwarzania danych dotyczących aplikacji (zwanych „Podmiotami Przetwarzającymi”). Obejmują oni firmy, które: (a) zapewniają Biogen miejscowe pielęgniarki specjalizujące się w SM w ramach usługi czatu na żywo z pielęgniarką; (b) zapewniają rozwiązanie technologiczne wykorzystywane dla celów usługi czatu na żywo z pielęgniarką; (c) zapewniają hosting aplikacji i Pana/Pani danych osobowych w chmurze oraz zapewniają Biogen obiekty do przechowywania danych; (d) zapewniają wyżej określone technologie analityczne.

  Inne spółki Grupy Biogen. Biogen może również przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym spółkom w Grupie Biogen dla celów opisanych w niniejszej „Informacji o polityce prywatności”, włącznie z Biogen International GmbH, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar, Szwajcaria i miejscowym oddziałem Biogen w Pana/Pani kraju. W przypadku nabycia przez osobę trzecią całości lub części działalności bądź aktywów Biogen Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w związku z tą sprzedażą.

  Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii i wymogi regulacyjne. Firma Biogen jest prawnie zobowiązana do przestrzegania wymogów regulacyjnych obowiązujących ją jako spółkę farmaceutyczną, włącznie ze zgłaszaniem działań niepożądanych jej produktów dla celów monitorowania bezpieczeństwa wszystkich leków sprzedawanych przez Biogen (zwanych również naszymi obowiązkami w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i zgłaszania działań niepożądanych). Biogen może pozyskiwać, wykorzystywać i ujawniać Pana/Pani dane osobowe innym członkom Grupy Biogen oraz innym osobom trzecim w przypadku, jeżeli uzna to za konieczne dla celów przestrzegania obowiązujących przepisów prawa bądź ochrony żywotnych interesów spółki Biogen lub jakiejkolwiek innej osoby, bądź jeżeli będzie to niezbędne dla celów wykonania, ustalenia lub obrony praw spółki Biogen.

  Zapewnianie ochrony Pana/Pani danych. Wyżej określone przekazanie danych może obejmować przekazanie danych poza Pana/Pani kraj do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Biogen podejmuje właściwe kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Pana/Pani danych w przypadku przekazania ich do takich krajów. Dla przykładu, Szwajcaria jest krajem uznawanym przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych na mocy przepisów jej prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. W przeciwnym przypadku Biogen posiada zatwierdzone przez UE standardowe klauzule umowne lub podobne środki, jeżeli są one konieczne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Na Pana/Pani prośbę Biogen przekaże Panu/Pani listę wszystkich odbiorców Pana/Pani danych osobowych i/lub dalsze informacje na temat wszelkich umów w sprawie przekazania danych zawartych z odbiorcami spoza EOG.

  Sposób przechowywania Pana/Pani danych osobowych

  Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny dla celu, dla jakiego dane te zostały pozyskane, i w stopniu dozwolonym prawem. Kiedy nie potrzebujemy już wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych, usuwamy je z naszych systemów i zapisów i/lub podejmujemy kroki w celu anonimizacji tych danych, tak aby ustalenie Pana/Pani tożsamości na ich podstawie nie było możliwe (o ile nie musimy przechowywać Pana/Pani danych osobowych w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych bądź regulacyjnych).

  Udzielenie i cofnięcie Pana/Pani zgody

  Ze względu na fakt, że nasza aplikacja jest przeznaczona dla pacjentów chorych na SM, przetwarzamy Pana/Pani dane zdrowotne od chwili, kiedy zarejestruje się Pan/Pani w i rozpoczynacie korzystanie z aplikacji. Z tego powodu wymagamy Pana/Pani wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych na mocy przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w niniejszej „Informacji o polityce prywatności”. Może Pan/Pani udzielić tej zgody, zaznaczając odpowiednie pole w procesie rejestracji. Może Pan/Pani cofnąć tę zgodę za pomocą funkcji „Skontaktuj się z nami” w aplikacji. W przypadku cofnięcia tej zgody usuniemy Pana/Pani konto i nie będzie Pan/Pani mógł/mogła dalej korzystać z aplikacji.

  Może Pan/Pani również podjąć decyzję o udzieleniu zgody na otrzymywanie wiadomości mailowych, które mogą być dla Pana/Pani interesujące, określonych w sekcji „Materiały marketingowe” powyżej. Decyzja o udzieleniu tej zgody zależy od Pana/Pani. Jeżeli nie udzieli Pan/Pani tej zgody, będzie Pan/Pani mógł/mogła wciąż korzystać z aplikacji, ale będzie to oznaczało, że nie będzie Pan/Pani mógł/mogła otrzymywać takich wiadomości mailowych. Może Pan/Pani cofnąć tę zgodę w ustawieniach aplikacji. Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy już wysyłać Panu/Pani takich wiadomości mailowych.

  Pana/Pani prawa

  Może Pan/Pani w dowolnym momencie skontaktować się ze spółką Biogen w celu wykonania następujących praw wynikających z przepisów prawa dotyczącego ochrony danych:

  • prawa do dostępu do i otrzymania swoich danych osobowych lub do zażądania informacji na temat posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących Pana/Pani;
  • prawa do zażądania ograniczenia przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez nas;
  • prawa do zażądania przekazania przez nas Pana/Pani danych osobowych na przenośnym nośniku; i
  • prawa do zażądania od nas poprawy lub usunięcia posiadanych przez nas informacji dotyczących Pana/Pani.

  Prosimy zauważyć, że niektóre z tych praw są ograniczone obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych i że mamy prawo do pozyskiwania, przetwarzania oraz przechowywania Pana/Pani danych osobowych dla celów wykonywania naszych obowiązków prawnych. Jeżeli uzna Pan/Pani to za konieczne, może Pan/Pani złożyć skargę w miejscowej instytucji ochrony danych, jeżeli Pana/Pani zdaniem Pana/Pani prawa do prywatności zostały naruszone.

  Prywatność dzieci

  Aplikacja nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia. Celowo nie udostępniamy aplikacji dzieciom poniżej tego wieku ani nie pozyskujemy danych osobowych od takich dzieci. W przypadku, jeżeli odkryjemy, że dziecko poniżej 16 roku życia pobrało aplikację i przekazało nam dane osobowe, niezwłocznie usuniemy je z naszych serwerów i zablokujemy dostęp do aplikacji. Jeżeli jest Pan/Pani rodzicem i opiekunem i ma świadomość, że Pana/Pani dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, tak abyśmy mogli podjąć odpowiednie działanie.

  Zmiany niniejszej polityki prywatności

  Możemy co jakiś czas aktualizować niniejszą politykę prywatności i w przypadku, jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, poinformujemy Pana/Panią o tym. Radzimy Panu/Pani regularnie przeglądać niniejszą stronę w celu uzyskania informacji o jakichkolwiek zmianach.

  Kontakt ze Biogen

  Zgodnie z europejskimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych „administrator danych” to podmiot prawny odpowiedzialny za ochronę Pana/Pani danych osobowych pomagający Panu/Pani w realizacji Pana/Pani praw w zakresie ochrony danych. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biogen, Inc., a jej europejskim przedstawicielem ds. ochrony danych jest jej podmiot powiązany, Biogen GmbH z siedzibą przy Carl-Zeiss-Ring 6, 85737 Ismaning, Niemcy. Jeżeli w jakimkolwiek momencie będzie Pan/Pani miał/miała pytania lub obawy dotyczące niniejszej polityki prywatności bądź przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z Biogen za pomocą funkcji „Skontaktuj się z nami” w aplikacji. Może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych spółki Biogen pod adresem: privacy@biogen.com.

Żyj pełnią sił!

Pobierz Cleo, aplikację, która powstała, aby pomóc Ci w codziennym życiu ze stwardnieniem rozsianym.

Disponível no Google Play Descarregar na App Store

Twoje dane będą bezpiecznie przechowywane i chronione.

Cleo

Disponível no Google Play Descarregar na App Store